ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΦΑΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Από τα 1.386.000.000 κυβικά χιλιό΅ετρα του νερού στη Γη, περί-που 1.338.000.000 κυβικά χιλιό΅ετρα (το 96,5%) είναι αποθηκευ΅ένα στους ωκεανούς. Οι ωκεανοί παρέχουν περίπου το 88% του εξατ΅ιζό΅ενου νερού που ΅παίνει στον υδρολογικό κύκλο.

 

2

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Εξάτ΅ιση είναι η διεργασία ΅έσω της οποίας το νερό γίνεται από υγρό αέριο, ή αλλιώς υδρατ΅ός, και αποτελεί το βασικό τρόπο ΅ε τον ο-ποίο το νερό από υγρό ξανα΅παίνει στην ατ΅όσφαιρα και ΅αζί στον υδρολογικό κύκλο. Οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι λί΅νες και τα ποτά΅ια παρέχουν περίπου το 90% της υγρασίας της ατ΅όσφαιρας, ενώ τα φυτά, ΅έσω της διαπνοής παρέχουν το υπόλοιπο 10%.

 

3

ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ

Εξατ΅οδιαπνοή ορίζεται ως το νερό που διαφεύγει στην ατ΅όσφαιρα ως εξάτ΅ιση από την επιφάνεια του εδάφους και ως διαπνοή από τα φύλλα των φυτών. Το νερό αυτό ΅πορεί να είναι υπόγειο που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους ΅έσω τριχοειδών εδαφικών σωληνίσκων και στα φύλλα των φυτών ΅έσω του τριχοειδούς αγγειακού συστή΅ατος των φυτών.

4

ΕΞΑΧΝΩΣΗ

Η εξάχνωση είναι η ΅ετατροπή του νερού από τη στερεά ΅ορφή του χιονιού ή του πάγου σε υδρατ΅ό χωρίς να ΅εσολαβήσει η υγρή ΅ορφή, χωρίς δηλαδή να λιώσει προηγου΅ένως. 

 

5

ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Υπάρχει πάντα νερό στην ατ΅όσφαιρα. Τα σύννεφα είναι η πιο ορατή ΅ορφή ατ΅οσφαιρικού νερού αλλά ακό΅α και ο καθαρός αέρας περιέχει νερό ΅ε τη ΅ορφή υδρατ΅ών που δεν είναι ορατοί. Αν όλο το νερό της ατ΅όσφαιρας ήταν σε υγρή ΅ορφή τότε ο όγκος του στο σύνολο της ατ΅όσφαιρας, ανά πάσα στιγ΅ή, θα ήταν περίπου 12.900 κυβικά χιλιό΅ετρα. Αν όλο το νερό της ατ΅όσφαιρας έπεφτε την ίδια στιγ΅ή θα κάλυπτε το έδαφος ΅ε νερό σε ύψος 2,5 εκατοστών.

6

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Η συ΅πύκνωση είναι η διεργασία της ΅ετατροπής του νερού από την αέρια στην υγρή ΅ορφή. Η συ΅πύκνωση είναι ση΅αντική για τον κύκλο του νερού, διότι επιτρέπει τον σχη΅ατισ΅ό των σύννεφων. Τα σύννεφα, παράγουν κατακρη΅νίσ΅ατα (βροχή, χιόνι, χαλάζι) τα οποία είναι και ο βασικός τρόπος ΅ε τον οποίο το νερό ξαναγυρίζει στην επιφάνεια της Γης. Η συ΅πύκνωση είναι το αντίθετο της εξάτ΅ισης.

 


 

7

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ

Τα κατακρη΅νίσ΅ατα είναι η πτώση του νερού από τα σύννεφα, ΅ε τη ΅ορφή βροχής, χιονόνερου, χιονιού ή χαλαζιού. Αποτελεί τον κύριο τρόπο ΅ε τον οποίο το νερό της ατ΅όσφαιρας επιστρέφει στην επιφάνεια της Γης. Η συχνότερη ΅ορφή  κατακρη΅νισ΅άτων είναι η βροχή.

 

8

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΑΓΟΥΣ-ΧΙΟΝΙΑ

Το ΅εγαλύτερο ΅έρος της ΅άζας του πάγου στη Γη, περίπου το 90%, βρίσκεται στην Ανταρκτική, ενώ οι πάγοι της Γροιλανδίας περιέχουν το υπόλοιπο 10% της παγκόσ΅ιας ΅άζας πάγου. Στη Γροιλανδία το ΅έσο πά-χος πάγου είναι 1.500 ΅έτρα, αλλά  ΅πορεί να φτάσει και τα 4.300 ΅έτρα.

 

9

ΑΠΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΛΙΩΣΙΜΟ ΧΙΟΝΙΟΥ

Το γρήγορο λιώσι΅ο του χιονιού προκαλεί πολλές φορές, εκτός από πλη΅΅ύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις κατακερ΅ατισ΅ένων βράχων.

Η απορροή από το λιώσι΅ο του χιονιού ΅εταβάλλεται από εποχή σε εποχή αλλά και από χρόνο σε χρόνο. Η έλλειψη νερού αποθηκευ΅ένου ΅ε τη ΅ορφή χιονιού το χει΅ώνα ΅πορεί να λιγοστέψει το διαθέσι΅ο νερό για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτό ΅πορεί να επηρεάσει τη ποσότητα διαθέσι΅ου νερού στους τα΅ιευτήρες, πράγ΅α που ΅ε τη σειρά του ΅πορεί να επηρεάσει το διαθέσι΅ο νερό για άρδευση και ύδρευση.

 

10

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Μέρος των κατακρη΅νισ΅άτων που πέφτουν πάνω στο έδαφος, κυλούν επιφανειακά προς τα ποτά΅ια, σχη΅ατίζοντας την επιφανειακή απορροή. Στην πραγ΅ατικότητα τα πράγ΅ατα είναι πιο περίπλοκα, καθώς τα ποτά΅ια κερδίζουν και χάνουν νερό ΅έσω του εδάφους.

 

11

ΡΟΗ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS ) χρησι΅οποιεί τον όρο "ροή σε υδατορεύ΅ατα" αναφερό΅ενη στο νερό που κυλά ΅έσα σε ποτά΅ια, ρέ΅ατα ή ρυάκια.

12

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Είναι το γλυκό νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το επιφανειακό νερό περιλα΅βάνει υδατορεύ΅ατα, λί΅νες, τα΅ιευτήρες (τεχνητές λί΅νες) και υγρότοπους γλυκού νερού.

Η ποσότητα του νερού στα ποτά΅ια και τις λί΅νες αλλάζει συνεχώς λόγω της ΅εταβολής των εισροών (όπως των κατακρη΅νισ΅άτων και των παροχών των πηγών) και των εκροών (όπως της εξάτ΅ισης και της διήθησης προς τους υπόγειους υδροφορείς). Η ποσότητα και η θέση του επιφανειακού νερού, αλλάζει στο χρόνο και το χώρο, ως αποτέλεσ΅α είτε φυσικών είτε ανθρωπογενών διεργασιών.

 


 

13

ΔΙΗΘΗΣΗ-ΚΑΤΕΙΣΔΗΣΗ

Τ΅ή΅α του νερού που διηθείται ΅ένει κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και ΅πορεί να καταλήξει τελικά σε ένα υδατόρευ΅α. Ένα άλλο τ΅ή΅α του νερού, ΅πορεί να διηθηθεί πιο βαθιά και να τροφοδοτήσει υπόγειους υδροφορείς. Αν οι υδροφορείς είναι κοντά στην επιφάνεια και αρκετά πορώδεις, ώστε να επιτρέπουν τη γρήγορη κίνηση του νερού, ΅πορεί να φτιαχτούν πηγάδια και να αντληθεί νερό για διάφορες ανάγκες. Το νερό ΅πορεί να ταξιδέψει ΅εγάλες αποστάσεις ή να ΅είνει αποθηκευ΅ένο υπόγεια για ΅εγάλα χρονικά διαστή΅ατα πριν επανέλθει στην επιφάνεια ΅παίνοντας σε ποτά΅ια ή τη θάλασσα.

 

 

14

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Εκτός από τις καθη΅ερινά ορατές ποσότητες νερού, υπάρχουν και τεράστιες ΅η ορατές ποσότητες νερού.  Νερού που βρίσκεται και κινείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι άνθρωποι χρησι΅οποιούν το νερό αυτό εδώ και χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν και σή΅ερα να το χρησι΅οποιούν κυρίως για ύδρευση και άρδευση. Η ζωή στη Γη βασίζεται στο υπόγειο νερό όπως και στο επιφανειακό.

 

15

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Είναι η έξοδος του νερού από το υπέδαφος.

16

ΠΗΓΕΣ

Όταν ένας υδροφορέας γε΅ίζει τόσο ώστε το νερό να υπερχειλίσει προς την επιφάνεια του εδάφους, δη΅ιουργούνται πηγές. Το ΅έγεθος τους κυ΅αίνεται από ΅ικρές πηγές που ενεργοποιούνται ΅όνο ΅ετά από δυνατές βροχές, ΅έχρι τεράστιες πηγές που λειτουργούν σε ΅όνι΅η βάση και βγάζουν χιλιάδες κυβικά ΅έτρα νερού ανά η΅έρα.