Η δομή του R.N.A.

Η δομή του R.N.A.

Οι δομικοί λίθοι του R.N.A. είναι τα ριβονουκλεοτίδια. Κάθε ριβονουκλεοτίδιο αποτελείται από:

Μία φωσφoρική ομάδα

Ένα σάκχαρο που ονομάζεται ριβόζη και

Μία αζωτούχα βάση, την αδενίνη (Α) ή την ουρακίλη (U), ή την γουανίνη (G) ή την κυτοσίνη (C).

Οι διαφορές ανάμεσα στο δεοξυριβονουκλεοτίδιο και το ριβονουκλεοτίδιο είναι οι εξής:

Το δεοξυριβονουκλεοτίδιο έχει δεοξυριβόζη ενώ το ριβονουκλεοτίδιο έχει ριβόζη. Δείτε μια σύγκριση των χημικών τύπων δεοξυριβόζης-ριβόζης.

Το ριβονουκλεοτίδιο αντί για θυμίνη έχει ουρακίλη.


 rivo


 Χιλιάδες ριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς σχηματίζοντας μιά αλυσίδα. Το R.N.A. είναι μονόκλωνο.

 

rna_chain

 

Υπάρχουν τρια διαφορετικά είδη R.N.A.:

Το Αγγελιοφόρο (mRNA). Αυτό μεταφέρει την γενετική πληροφορία από το DNA στα ριβοσώματα για να φτιαχτούν οι πρωτεϊνες.

Το Μεταφορικό (tRNA). Αυτό μεταφέρει τα αμινοξέα, που θα αποτελέσουν τη νέα πρωτεϊνη, στα ριβοσώματα.

Το Ριβοσωμικό (rRNA). Αποτελεί συστατικό των ριβοσωμάτων και είναι οι θέσεις στις οποίες γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών.