Νόμος Hooke

Εφαρμογή για την πειραματική επαλήθευση του νόμου του Hooke.

Καταχωρήστε τις μετρούμενες τιμές επιμήκυνσης ενός ελατηρίου κρεμώντας διάφορες μάζες γνωστής τιμής, στο άκρο του.

Η εφαρμογή θα σας δώσει την γραφική παράσταση.

Με ανανέωση στο φύλλο περιήγησης η εφαρμογή επανεκκινεί.

http://www.propagator.gr/graph/hook.html