Αντιστοίχισε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με αυτά της δεξιάς

Ερώτηση αντιστοίχησης

    
Ταιριάξτε τα αντικείμενα της δεξιάς στήλης με αυτά της αριστερής στήλης σέρνοντας τα στοιχεία της δεξιάς στήλης και τοποθετώντας τα δίπλα από τα αντίστοιχα της αριστερής στήλης.