Οικοσυστήματα

Οικολογία είναι ο κλάδος της βιολογίας που μελετά:

 τις σχέσεις μεταξύ των ζωντανών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου (βιοτικοί παράγοντες),

τις σχέσεις των ζωντανών οργανισμών με τους υπόλοιπους παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως το κλίμα, τη σύσταση του εδάφους, την αλατότητα των νερών (αβιοτικοί παράγοντες).

Για να μελετήσουν αποτελεσματικότερα τις πολύπλοκες αυτές σχέσεις οι επιστήμονες, μέσω της συστηματικής ταξινόμησης, προσπαθούν να κατατάξουν τους οργανισμούς σε ομάδες. Η απλούστερη από αυτές τις ομάδες είναι το είδος.

Τα άτομα που ανήκουν στο ίδιο είδος παρουσιάζουν ομοιότητες στην εξωτερική τους μορφή και στην εσωτερική τους οργάνωση. Διασταυρώνονται μεταξύ τους δίνοντας γόνιμους απογόνους.

Οργανισμοί του ίδιου είδους που κατοικούν στην ίδια περιοχή, σε μιά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συγκροτούν έναν πληθυσμό.

Μια περιοχή στην οποία οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την επιβίωση διαφορετικών πληθυσμών λέγεται βιότοπος.

Οι οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς και κατοικούν στον ίδιο βιότοπο συγκροτούν τις βιοκοινότητες.

Όλοι οι βιοτικοί και οι αβιοτικοί παράγοντες ενός βιότοπου καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις (τροφικές- αναπαραγωγικές) αποτελούν ένα οικοσύστημα.