Η δομή του D.N.A.

Τα νουκλεϊκά οξέα είναι δύο ειδών: Το D.N.A.  και το R.N.A. Το καθένα από αυτά αποτελείται από απλούστερους δομικούς λίθους. Το D.N.A. αποτελείται από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια και το R.N.A από τα ριβονουκλεοτίδια.

Η Δομή του D.N.A.

Κάθε δεοξυριβονουκλεοτίδιο αποτελείται από:

Μία φωσφορική ομάδα.

Ένα σάκχαρο που λέγεται δεοξυριβόζη.

Μια αζωτούχα βάση. Οι αζωτούχες βάσεις είναι:

Αδενίνη (Α), Θυμίνη (Τ), Γουανίνη (G), Κυτοσίνη (C).

 

dna


 

Στην παραπάνω σχηματική απεικόνιση των δομικών λίθων του D.N.A. παρατηρούμε τα εξής:

Οι 4 αζωτούχες βάσεις μας δίνουν 4 διαφορετικά είδη δεοξυριβονουκλεοτιδίων.

Δύο δεοξυριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρό χημικό δεσμό. Η δεοξυριβόζη του ενός συνδέεται με τη φωσφορική ομάδα του άλλου. Έτσι σχηματίζεται μια πολυνουκλεοτική αλυσίδα.

polynucleic

Φυσικά η σειρά των αζωτούχων βάσεων στην πολυνουκλεοτική αλυσίδα είναι τυχαία.

Οι αζωτούχες βάσεις είναι ανά δύο συμπληρωματικές. Δηλαδή:

η αδενίνη ενώνεται πάντα μόνο με τη θυμίνη και αντίστροφα (Α-Τ ή Τ-Α) και

η κυτοσίνη ενώνεται πάντα μόνο με με τη γουανίνη και αντίστροφα(C-G ή G-C).

Αυτό καλείται αρχή της συμπληρωματικότητας.

Δοκιμάστε να ταιριάξετε σωστά τις βάσεις με βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας.

Το μόριο του D.N.A. αποτελείται από 2 παράλληλες πολυνουκλεοτικές αλυσίδες. Η αλληλουχία των βάσεων της μιάς καθορίζει την αλληλουχία των βάσεων της άλλης. Τελικά σχηματίζεται ένα δίκλωνο μόριο, το οποίο περιελίσσεται στο χώρο σχηματίζοντας τη διπλή έλικα του D.N.A.

 

diclone

 

dnastructure